DAFTAR LABELKU (klik saja jangan ragu-ragu)

Minggu, 26 Agustus 2012

PADANAN KATA B.INDONESIA-B.JAWA-B INGGRIS OLEH MASKATNOGIRI


Air => banyu - toyö - toyö <= water
Akan => Arêp - Ajêng - Badhé <= will
Ambil => jukuk - pêndhêt - pundhut <= take
Anak => Anak - Yogö - Putrö <= Son/daughter
Anaknya sapi => pêdhèt - pêdhèt - pêdhèt <= calf
Anaknya kerbau => Bêlo - Bêlo - Bêlo <= babby of buffalo
Anaknya kucing => cêmèng - cêmèng - cêmèng <= kitten
Anaknya ayam => kuthok - kuthok - kuthok <= chick
Api/bara/membara => Geni - Dahönö - Dahönö <= Fire
Bawa => göwö - betö - astö <= bring
Bencana => pagêblug - pagêblug - pagêblug <= disaster
Berat => Aböt - Awrat - Awrat <= heavy
Berdiri => ngadêk - jumênêng - jumênêng <= stand up
Berita => wartö - pawartös - pawartös <= news
Besar => gêdhé - agêng - agêng <= big
biru => biru - biru - biru <= blue
Buang => buwak - bucal - bucal <= throw
Bubar => buyar - bibar - bibar <= disperse
Butuh, perlu => butuh, pêrlu - bêtah - bêtah <= need
celana => Kathök - lancingan - lancingan <= trousers, breeches, pants
Cepat => gêlis - énggal - énggal <= fast
Cerita => critö - criyös - criyös <= story
datang => têkö - dumugi/dugi - rawuh <= come
Dahi => Bathok - Bathok - Plarapan <= forehead, brow
Dingin => Adêm - Asrêp - Asrêp <= cold
Dorong => Nyurong - Sêngkuyong - Sêngkuyong <= support
Dua belas => rolas - kalih wêlas - kalih wêlas <= twelve
Dua puluh lima => slawé - slangkung - slangkung <= twenty five
Emas => kêncönö - kêncönö - kêncönö <= gold
Gerah => Sumuk - Sumuk - Sumuk <= Hot
Gunung => Gunong - Argö/Ardi - Argö/Ardi <= Mountain
hatur/Ucap => köndhö - sanjang - ngendikö <= say
Hening => Nyênyêt - Nyênyêt - Nyênyêt <= Quiet
Hias => dandan - dandös - busönö <= grooming, decorate
hidung => Irung - grönö - grönö <= nose
hijau => ijo - ijêm - ijêm <= green
Hilang => ilang - ical - ical <= miscarry, disappear
hitam => irêng - cemeng - cemeng <= black
Ibu => biyong - biyong - biyong <= mother
inap => nginêp - nyipêng - nyaré <= stay
Ini => iki - niki - menikö <= this
Istri => bojo - sémah - garwö <= wife
Jadi => dadi - dadös - dadös <= so
jaga => jögö - jagi - reksö <= take care, watch
Jalan => dalan - radinan/radösan - margi <= way, street, road, path
Jarang => arang - awis-awis - awis-awis <= seldom, rare
jamu => jamu - jampi - jampi <= herbal medicine, nostrum, tonic
jeruk => jêrok - jêrok - jêrok <= orange, lemon
kacamata => köcömötö - köcömripat - köcötingal <= eyeglasses, spectacles, glasses
kain panjang => jarit - sinjang - nyamping <= long cloth
kakak => kakang - kakang - rökö <= brother
Kaki => Sikil - Sikil - Ampean <= leg, foot
kamu => kowé - sampéyan - panjênêngan <= you
Kasihan => mêsaké - mêsakakên - mêsakakên <= pity
Kepala => êndas - Sirah - Mustökö <= head
keluar => Mêtu - mêdal - mêdal <= out
keris => kêris - dhuwong - wangkingan <= kris, creese
Keterangan => andharan - andharan - andharan <= description
kuning => kunéng - kuning - kuning <= yellow
Lapar => Luwé - Ngêlih - Ngêlih <= Hungry
lihat => ndêlêng - ningali - mirsani <= see
Lelaki => Lanang - Jalêr - Kakung <= man
Luas (sekali) => ömbö (bawérö) - wiyar - wiyar <= wide
makan => mangan - nêdhö - dhahar <= eat
malu => isin - isin - lingsêm <= shy, shame
Mana => êndi - pundi - pundi <= where
Mandi => adus - adus - siram <= bath
Marah => Nêsu - dukö - dukö <= Angry
Mata => mötö - mripat - socö <= eye
mati => mati - pêjah - sédö <= dead
Mahal => larang - awis - awis <= expensive
Mau dalam hal diluar makanan => gelem - purun - kêrsö <= want related with out of food and beverage
Mau dalam hal makanan => doyan - purun - kêrsö <= want related with food and beverage
Menguncup => mingkuping - mingkuping - mingkuping <= contract, cringe
Merah => Abang - Abrit - Abrit <= red
Merasa => rumöngsö - rumaös - rumaös <= feel, sense
minta => jaluk - nêdi - nyuwun <= ask for, request
Nama => jênêng - nami - asmö <= name
Ngeri => nggegirisi - nggegirisi - nggegirisi <= horror, horrified
Padahal => kamöngkö - kamöngkö - kamöngkö <= whereas, beside
Paduka => sinuwun - sinuwun - sinuwun <= excellency
pakaian => klambi - rasukan - agêman <= dress. Cloth, costume
Pangkas => cukur - cukur - paras, pangkas <= cut
Pikir => pikér - penggalih - penggalih <= think
Pelayan => batur - réncang - abdi <= servant
pergi => lungö - késah - tindak <= go
Peristiwa => kêdadèan - prastöwö - prastöwö <= event
Pernyataan => Pratélan - Pratélan - Pratélan <= statement
Punya => duwé - gadhah - kagungan <= have
putih => putih - pêthak - pêthak <= white
Saya => aku - kawulö/kulö - dalêm <= I, me
Sakit => loro - sakit - gêrah <= ill, sick
Sebelas => sewelas - sêtunggalwêlas - sêtunggalwêlas <= elevent
Sebenarnya => sakjané - sêtuhu - sêtuhunipun <= Actually
segan => sungkan - sungkan - sêngkan <= reluctant
Selisih pendapat => crah - crah - crah <= disenting opinion
semua => kabèh - sêdaya - sêdantên <= all
Sementara itu => wondéné - wondéné - wondéné <= while
Sendiri => dhéwé - piyambak - piyambak <= self, alone, own
sering => kerep - asring - asring <= often
siap/ya => iyö - inggih - sêndika <= ready/yes
Sugoto => sugötö - sugötö - sugötö <= entertaint
suruh => köngkön - kèngkên - utus <= enjoin, order
Susah => Angèl - Sisah - Sisah <= difficult
tambah => imbuh - imbêt - tanduk <= add
Tanah => lemah - siti/tönö - siti/tönö <= land
Tangan => Tangan - Tangan - Astö <= hand
Tegas => kêrêng - hardi - hardi <= distinct, explicit, firm, resolute
Tempat tinggal => wêwêngkon - wêwêngkon - wêwêngkon <= Live
Tempat tinggal => panggonan - panggènan - panggènan <= stay
Tempat tinggal => panggonan - margi - margi <= abode
Terpikat => kêsêngsêm - kêsêngsêm - kêsêngsêm <= attracted
Terus terang => blökö - blökö - blökö <= Candor
Terkenal => kawêntar - kawêntar - kawêntar <= famous
Tiba-tiba => ujug-ujug - dumadakan - dumadakan <= suddenly
Tidak tahu*) => êmbuh - kirangan - ngapuntên <= don't know
untuk => kanggo - kanggé - kagêm <= for
Uban => Uwan - Uwan - Uwan <= gray hair
Ulang => Balèn - Balèn - Balèn <= repeat
Umpat => Pisuh - Pisuh - Pisuh <= traducement, shit, detraction
Usia => Umur - Umur - Nyuswö <= age
Wanita => Wadön - èstri - Putri <= woman, women, lady
Wajah => Rai - Praupan - Paras <= face